ព័ត៌មាន និងសកម្មភាពថ្មីៗ

សេចក្តីគោរពជូនដំណឹងសិក្សាព្រះធម៌ ព្រមទាំងកម្មពិធីបុណ្យថ្វាយទាន ព្រះសង្ឃសាវ័ក ចុងខែ (ថ្ងៃទី ១២+១៣.៦.២០១៧)

សេចក្តីគោរពជូនដំណឹងសិក្សាព្រះធម៌  ព្រមទាំងកម្មពិធីបុណ្យថ្វាយទាន  ព្រះសង្ឃសាវ័ក  ចុងខែ (ថ្ងៃទី ១២+១៣.៦.២០១៧) Share This:

សេចក្តីសូមគោរពនិមន្ត យាង និងអញ្ជើញ ចូលរួមថ្វាយទាន ចំពោះព្រះសង្ឃសាវ័កចំនួន. ៥០០ អង្គ

សេចក្តីសូមគោរពនិមន្ត  យាង  និងអញ្ជើញ  អស់លោកសប្បុរស  ចូលរួមថ្វាយទាន  ចំពោះព្រះសង្ឃសាវ័កចំនួន. ៥០០ អង្គ. នៅក្រុង កំពង់សោម  ខេត្ត ព្រះសីហនុ Share This:

សេចក្តីគោរពជូនដំណឹង.​ (អំពី​ វត្តទាំង ១6២)

ប្រសិនជា  ពុទ្ធបរិស័ទ  អស់លោកសប្បុរស  ចង់ដឹងនូវ  វត្តទាំង ១62  សូមទានមេត្តា  អាននូវព័ត៌មាន ខាងក្រោមនេះផងចុះ, ដើម្បីញាំងសេចក្តីជ្រះថ្លា  ទឹកព្រះទ័យ  ទឹកចិត្ត  របស់អស់លោកសប្បុរស ក្នុងការចូលរួម  កសាងនូវគំនរបុណ្យ …

Videos

Mp3

Share This:

eBooks