ព័ត៌មាន និងសកម្មភាពថ្មីៗ

te789xtpic

សេចក្តីគោរពជូនដំណឹង

សេចក្តីគោរពអញ្ជើញ ពុទ្ធបរិស័ទ អស់លោកសប្បុរស ទីជិតឆ្ងាយ មេត្តាចូលរួម បំពេញ សេចក្តីល្អ ជាមួយនិងក្រុមវេនពុទ្ធបរិស័ទ មហាសង្គៈ ជ្រកក្រោមម្លប់ ព្រះសទ្ធម្ម ដែលនិង ប្រព្រិត្តទៅ នៅវត្ត វិសុទ្ធិមគ្គ…

11

សេចក្តីគោរពជូនដំណឹងៈ ស្តីអំពីវត្តទាំង ១២១

ប្រសិនជា ពុទ្ធបរិស័ទ អស់លោកសប្បុរស ចង់ដឹងនូវវត្តទាំង ១២១ សូមអាននូវព័ត៌មានខាងក្រោមនេះចុះ, ប៉ុន្តែប្រសិនជា អស់លោកសប្បុរស ចង់ដឹងនូវព័ត៌មានពិស្តារអំពីវត្តទាំង ១២១, សូមទានមេត្តា ចូលទៅមើលចំណងជើងនៅខាងលើ ដែលមានសរសេរពាក្យថា. (ព័ត៌មានវត្ត). សូមចុចយកត្រង់ពាក្យសរសេរថាៈ…

Videos

Mp3

Share This:

eBooks