ក្រុមវេនទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃប្រចាំខែ វត្តវិសុទ្ធិមគ្គ

(សូមអស់លោកសប្បុរស​ ចុចលើឈ្មោះនីមួយៗ ដើម្បីមើលព័ត៌មានលំអិត)