សេចក្តីគោរពជូនដំណឹងសិក្សាព្រះធម៌ ព្រមទាំងកម្មពិធីបុណ្យថ្វាយទាន ព្រះសង្ឃសាវ័ក ចុងខែ (ថ្ងៃទី ១២+១៣.៦.២០១៧)

សេចក្តីគោរពជូនដំណឹងសិក្សាព្រះធម៌  ព្រមទាំងកម្មពិធីបុណ្យថ្វាយទាន  ព្រះសង្ឃសាវ័ក  ចុងខែ (ថ្ងៃទី ១២+១៣.៦.២០១៧)

Share This:

អត្តបទលោកអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអាន