សេចក្តីគោរពជូនដំណឹងសិក្សាព្រះធម៌. (ថ្ងៃទី. 11+12.09.2018)

សេចក្តីគោរពជូនដំណឹងសិក្សាព្រះធម៌
សូមគោរពនិមន្ត និងអញ្ជើញ. លោកម្ចាស់គ្រប់ៗព្រះអង្គ ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទ អស់លោកសប្បុរស សូមទានមេត្តា ចូលរួមស្តាប់នូវព្រះធម៍េទសនា នៅវត្ត ថាន់. ក្រុង ភ្នំពេញ

Share This:

អត្តបទលោកអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអាន