សេចក្តីគោរពជូនដំណឹងៈ ស្តីអំពីវត្តទាំង ១២១

ប្រសិនជា ពុទ្ធបរិស័ទ អស់លោកសប្បុរស ចង់ដឹងនូវវត្តទាំង ១២១ សូមអាននូវព័ត៌មានខាងក្រោមនេះចុះ, ប៉ុន្តែប្រសិនជា អស់លោកសប្បុរស ចង់ដឹងនូវព័ត៌មានពិស្តារអំពីវត្តទាំង ១២១, សូមទានមេត្តា ចូលទៅមើលចំណងជើងនៅខាងលើ ដែលមានសរសេរពាក្យថា. (ព័ត៌មានវត្ត). សូមចុចយកត្រង់ពាក្យសរសេរថាៈ (ចំនួនវត្តឧបត្ថម្ភទាំងអស់). អស់លោកនិងបានឃើញនូវព័ត៌មាន ពិស្តារទាំអស់. ប៉ុន្តែនេះជាជំហ៊ានទី ១ ទេ, ជំហ៊ានទី ២, អស់លោកសប្បុរស សូមចុចទៅលើ (ឈ្មោះវត្តនិមួយៗ). ដែលលោកចង់ដឹង, ពេលនោះ អស់លោកសប្បុរស និងបានឃើញនូវព័ត៌មានលំអិត បន្ថែមទៀត, សូមអរគុណ!!!

01-_-PDF-file.-will-posting-on-website-of-121-wats.-6.4.16.-01_Page_1 01-_-PDF-file.-will-posting-on-website-of-121-wats.-6.4.16.-01_Page_2 01-_-PDF-file.-will-posting-on-website-of-121-wats.-6.4.16.-01_Page_3 01-_-PDF-file.-will-posting-on-website-of-121-wats.-6.4.16.-01_Page_4

 

 

 

Share This:

អត្តបទលោកអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអាន