សេចក្តីគោរពជូនដំណឹង. (សំរាប់ែខ​ ធ្នូ ២០១៦)

សូមគោរពអព្ជើាញ ពុទ្ធបរិស័ទ អស់លោកសប្បុរស ចូលរួមសិក្សានិងស្តាប់នូវព្រះធម៌ទេសនា

 

 

Share This:

អត្តបទលោកអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអាន