សេចក្តីគោរពជូនដំណឹង.​ (ស្តីអំពី​ វត្តទាំង ១៥២)

ប្រសិនជា ពុទ្ធបរិស័ទ អស់លោកសប្បុរស ចង់ដឹងនូវ វត្តទាំង ១៥២ សូមទានមេត្តាអាននូវព័ត៌មានខាងក្រោមនេះផងចុះ, ដើម្បីញាំងសេចក្តីជ្រះថ្លា ទឹកព្រះទ័យ ទឹកចិត្ត របស់អស់លោកសប្បុរស ក្នុងការចូលរួម កសាងនូវគំនរបុណ្យ ជាច្រើនយ៉ាង ជាមួយនិងក្រុម សប្បុរស, សូមអនុមោទនាបុណ្យ!!!

List for 152 wats. 31.8.2016_Page_1 List for 152 wats. 31.8.2016_Page_2 List for 152 wats. 31.8.2016_Page_3 List for 152 wats. 31.8.2016_Page_4 List for 152 wats. 31.8.2016_Page_5 List for 152 wats. 31.8.2016_Page_6 List for 152 wats. 31.8.2016_Page_7 List for 152 wats. 31.8.2016_Page_8

Share This:

អត្តបទលោកអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអាន