សេចក្តីគោរពអពាើ្ជញ. ​(សំរាប់ខែ ៨ នេះ)

ខ្ញុំបាទ សូមគោរពអពើា្ជញ អស់់លោកសប្បុរស មេត្តាចូលរួម ស្តាប់នូវព្រះធម៌ទេសនា ដែល

និងប្រព្រិត្តទៅនូវថ្ងៃទី ២៧+២៨ ក្នុងខែនេះ ។

Program LK. Im Raya comes to Wat Thaan. Phnom Penh on 28.8.2016

 

Share This:

អត្តបទលោកអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអាន