សេចក្តីគោរពអព្ជើាញ. (បុណ្យសង្ឃតាទក្ខិណានុប្បទាន ចំពោះព្រះសង្ឃចំនួន. ៣៥០ អង្គ)

បុណ្យសង្ឃតាទក្ខិណានុប្បទាន ចំពោះព្រះសង្ឃចំនួន. ៣៥០ អង្គ

 

 

 

Share This:

អត្តបទលោកអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអាន