សេចក្តីសូមគោរពនិមន្ត យាង និងអញ្ជើញ ចូលរួមថ្វាយទាន ចំពោះព្រះសង្ឃសាវ័កចំនួន. ៥០០ អង្គ

សេចក្តីសូមគោរពនិមន្ត  យាង  និងអញ្ជើញ  អស់លោកសប្បុរស  ចូលរួមថ្វាយទាន  ចំពោះព្រះសង្ឃសាវ័កចំនួន. ៥០០ អង្គ. នៅក្រុង កំពង់សោម  ខេត្ត ព្រះសីហនុ

Share This:

អត្តបទលោកអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអាន